Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus +

Erasmus+ Grecja » Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus +

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus +.

 

ZASADY REKRUTACJI

DO ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ „MOJA PRAKTYKA STARTEM W PRZYSZŁOŚĆ„

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ „Moja praktyka startem w przyszłość” finansowanego przez FRSE . Informujemy, że do 20 lipca 2018 roku uczniowie klas  technikum teleinformatycznego chętni do odbycia praktyki zawodowej w Grecji mogą składać zgłoszenia do koordynatora projektu pani Sylwii Roszak. Praktyki zawodowe odbyte w Grecji będą obejmowały część zakresu materiału nauczania z przedmiotów: praktyka zawodowa, obowiązującego w danym zawodzie.

 W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

- CV

- List motywacyjny

- Oświadczenie o dochodach w rodzinie (max 10 pkt.) Preferowani są uczniowie z rodzin o najniższych dochodach zgodnie z założeniami projektu (należy wypełnić formularz – oświadczenie w którym należy ująć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dochody rodziny w przeliczeniu na 1 członka rodziny).

Przyjmuje się następujące progi finansowe:

- do 500 zł / os = 10 pkt

- do 600 zł  /os = 9 pkt

-  do 700 zł / os  = 8 pkt

- do 800zł / os = 7 pkt

- do 900 zł /os = 6 pkt

- do 1000 zł /os = 5 pkt

- do 1100 zł / os = 4 pkt

- do 1200 zł / os = 3 pkt

- do 1500 zł /os = 2 pkt

- do 2000 zł / os = 1 pkt

Powyżej 2000 zł / os = 0 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna (max 20 pkt.)

Opinia wychowawcy (max 10 pkt.) W przypadku klasy pierwszej pod uwagę będzie brany egzamin gimnazjalny)

Opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych (max 10 pkt.) W przypadku klasy pierwszej pod uwagę będzie brany egzamin gimnazjalny) – 5 pkt za średnia ocen z przedmiotów zawodowych i 5 pkt za zaangażowanie podczas zajęć

Brane pod uwagę będą również następujące kryteria:

1) Średnia ocen (z poprzedniego poziomu edukacyjnego) - max 5 pkt

5,0  - 6,0 – 5 pkt

4,7 - 4,9  - 4  pkt

4,0  - 4,69 – 3 pkt

3,0 - 3,9 – 2 pkt

2,0 - 2,9 – 1 pkt

2) Zachowanie i absencja w szkole:

Wzorowe  – 5 pkt

Bardzo dobre  - 4 pkt

Dobre – 3 pkt

Poprawne – 2 pkt

Nieodpowiednie – 1 pkt

Naganne - 0pkt

 

Zgłoszeni uczniowie zobowiązani będą do napisania testu z języka angielskiego za który można uzyskać max 20 pkt oraz testu z krajoznawstwa (tematyka dotyczy kraju odbywania praktyk) max ilość punktów 20.

Razem można zdobyć 100 pkt . Do projektu wybrani zostaną uczniowie z najwyższą ilością punktów. Do projektu nie mogą aplikować uczniowie którzy są lub byli uczestnikami innych projektów finansowanych ze środków UE.

W projekcie zostanie stworzona lista rezerwowa na wypadek, gdyby ktoś z pierwotnie wybranych uczestników z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w projekcie.

Lista zakwalifikowanych uczestników do projektu oraz Lista Rezerwowa zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, zakodowana za pomocą nr PESEL oraz w klasach przystępujących do projektu. Z  przebiegu rekrutacji i uzyskania wyników zostanie sporządzony protokół.

 

Komisja Rekrutacyjna

 

                       

Facebook