Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus +

2017-11-13

Aktualności » Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus +

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus +.

 

ZASADY REKRUTACJI

DO ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

„PRZEZ DOBRE PRAKTYKI KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI „

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości” finansowanego przez FRSE . Informujemy, że do 20 listopada 2017 roku uczniowie klas technikum obsługi turystycznej i technikum geodezyjnego chętni do odbycia praktyki zawodowej w Hiszpanii mogą składać zgłoszenia do koordynatora projektu pani Kamili Bartłomiejczak i potwierdzić chęć udziału własnoręcznym podpisem na „Liście zgłoszeniowej”. Praktyki zawodowe odbyte w Hiszpanii będą obejmowały część zakresu materiału nauczania z przedmiotów: praktyka zawodowa, obowiązującego w danym zawodzie.

 

W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

 • CV (max 10 pkt.) (preferowani są uczniowie , którzy odbyli już praktyki w przedsiębiorstwach turystycznych i otrzymali na nich dobre oceny od pracodawców)
 • List motywacyjny (max 10 pkt.) (oceniana będzie poprawność formalna listu, styl , argumentacja oraz samodzielność wykonania)
 • Oświadczenie o dochodach w rodzinie (max 10 pkt.) Preferowani są uczniowie z rodzin o najniższych dochodach zgodnie z założeniami projektu (należy wypełnić formularz – oświadczenie w którym należy ująć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dochody rodziny w przeliczeniu na 1 członka rodziny).

Przyjmuje się następujące progi finansowe:

- do 1000 zł / os = 10 pkt

- 1001-1500 /os = 6 pkt

- 1501 i więcej = 3 pkt

 • Rozmowa kwalifikacyjna (max 10 pkt.)
 • Opinia wychowawcy (max 10 pkt.)
 • Zaświadczenie o chorobie

 

Brane pod uwagę będą również następujące kryteria:

1) Średnia ocen (z poprzedniego poziomu edukacyjnego) - max 10pkt

 • 4,5 - 5,5 - 10pkt
 • 4,0 - 4,4 - 8pkt
 • 3,5 - 4,0 - 6pkt
 • 3,0 - 3,4 - 4pkt
 • 2,5 - 2,9 - 2pkt

2) Zachowanie i absencja w szkole:

 • Wzorowe i 100% frekwencji - 10pkt
 • Wzorowe oraz do 50 godzin usprawiedliwionych - 8pkt
 • Wzorowe i powyżej 50h - 6pkt
 • Bardzo dobre oraz do 50 godzin usprawiedliwionych -4pkt
 • Bardzo dobre i powyżej 50 - 3pkt
 • Dobre oraz do 50 godzin usprawiedliwionych - 2pkt
 • Dobre i powyżej 50h - 1pkt
 • Poniżej dobrego - 0pkt

 

Zgłoszeni uczniowie zobowiązani będą do napisania testu z języka angielskiego za który można uzyskać max 30 pkt oraz testu z krajoznawstwa (tematyka dotyczy kraju odbywania praktyk) max ilość punktów 20.

Razem można zdobyć 120 pkt . Do projektu wybrani zostaną uczniowie z najwyższą ilością punktów. Do projektu nie mogą aplikować uczniowie którzy są lub byli uczestnikami innych projektów finansowanych ze środków UE.

W projekcie zostanie stworzona lista rezerwowa na wypadek, gdyby ktoś z pierwotnie wybranych uczestników z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w projekcie.

Lista zakwalifikowanych uczestników do projektu oraz Lista Rezerwowa zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, zakodowana za pomocą nr PESEL, w gablotce turystycznej oraz w klasach przystępujących do projektu do dnia 01.12.2017r. Z przebiegu rekrutacji i uzyskania wyników zostanie sporządzony protokół.

 

                                                                            Komisja Rekrutacyjna

                       

Facebook