Program edukacyjny „Turystyka kluczem do sukcesu” - ERASMUS+

O szkole » Programy edukacyjne » Program edukacyjny „Turystyka kluczem do sukcesu” - ERASMUS+

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WYJAZD UCZNIÓW
TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
„Turystyka kluczem do sukcesu”
W CELU REALIZACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ

 

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus +. Praktyki zawodowe odbyte w Hiszpanii będą obejmowały część zakresu materiału nauczania z przedmiotu: praktyka zawodowa, obowiązującego w danym zawodzie.

   Aby wziąć udział w rekrutacji należy zgłosić się do koordynatora projektu pani Wioletty Woźnej i potwierdzić chęć udziału własnoręcznym podpisem na „Liście zgłoszeniowej”. Termin zgłoszenia do 15.05.2015r.

Kryteria oceny kandydatów:

1. Średnia ocen ( z poprzedniego poziomu edukacyjnego ) – max 10 pkt

 • 4,5 – 5,5 – 10 pkt
 • 4,0-4,4 – 8 pkt
 • 3,5- 4,0 – 6 pkt
 • 3,0 – 3,9 – 4 pkt
 • 2,5 – 2,9 – 2 pkt

2. Zachowanie i absencja w szkole - max 10 pkt

 • Wzorowe i 100 frekwencja – 10 pkt
 • Wzorowe oraz do 50 godzin usprawiedliwionych – 8 pkt
 • Wzorowe i powyżej 50 h – 6 pkt
 • Bardzo dobre i do 50 h usprawiedliwionych – 4 pkt
 • Bardzo dobre i powyżej 50 – 3 pkt
 • Dobre i do 50 – 2 pkt
 • Dobre i powyżej 50 – 1pkt
 • Poniżej dobrego - 0 pkt

3. Poziom znajomości języka obcego - na podstawie testu językowego - 30 pkt

4. Poziom wiedzy krajoznawczej ( dotyczy Hiszpanii ) – na podstawie przeprowadzonego testu – 20 pkt

5. Oświadczenie o dochodach - max 10 pkt

6. List motywacyjny - max 10 pkt 

7. CV - max 10 pkt

 

   Podstawą zakwalifikowania się kandydata/kandydatki na praktyki zagraniczne jest zdobycie jak najwyższej ilości punktów z dokumentacji złożonej przez ucznia/uczennicy, którą składa do 29.05.2015r.

   Uczniowie/uczennice podczas rekrutacji będą mogli/ły uzyskać maksymalnie 100 pkt. Do udziału w projekcie zakwalifikują się uczniowie/uczennice z uzyskaną najwyższą ilość punktów.

   W projekcie zostanie stworzona lista rezerwowa na wypadek, gdyby któryś z pierwotnie wybranych uczestników z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w projekcie.

   Lista zakwalifikowanych uczestników do projektu oraz Lista rezerwowa zostanie ogłoszona na stronie internetowej zakodowana za pomocą nr PESEL szkoły oraz w klasach przystępujących do projektu dnia 08.06.2015r. z przebiegu rekrutacji i uzyskanych wyników zostanie sporządzony protokół.

             

Facebook